Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zasady recenzowania artykułów

Procedura recenzowania artykułów odbywa się zgodnie z zaleceniami opublikowanymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

 • Autorzy, nadsyłając artykuł, wyrażają tym samym zgodę na proces jego recenzowania. 
 • Artykuły w ciągu 30 dni od nadesłania poddawane są ocenie formalnej przez Redakcję. Teksty zaakceptowane odsyłane są do recenzji. Oceniane są zawsze przez dwóch recenzentów zewnętrznych z obszaru naukowo-badawczego zgodnego z przedmiotem opracowania, którzy nie są członkami Redakcji pisma. 
 • Wyboru recenzentów dokonuje Redakcja czasopisma.
 • Recenzje mają formę pisemną. Wzór recenzji umieszczony jest na stronie internetowej czasopisma.
 • Artykuły nie są wysyłane do recenzentów z placówki, w której afiliowany jest autor. 
 • Recenzje sporządzane są w trybie double-blind review. Autor nie pozna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora. 
 • Artykułowi nadawany jest kod identyfikujący go na dalszych etapach procesu recenzowania. Autor zawsze zostaje poinformowany o wynikach recenzji. 
 • Recenzję zawierającą uwagi krytyczne i sugestie redaktor naczelny kieruje do autora, który dokonuje wymaganych poprawek.
 • Autor ma 30 dni na dokonanie poprawek i przekazanie Redakcji ostatecznej wersji tekstu.
 • Artykuł po poprawkach, jeśli ich zakres był znaczący, może być ponownie kierowany do recenzenta w celu akceptacji.
 • Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji są dwie pozytywne recenzje. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor naczelny. 
 • Dopuszcza się polemikę autora z recenzentem (w przypadku krytycznych uwag recenzenta dotyczących kwestii merytorycznych).
 • Gdy autor nie akceptuje ocen recenzentów, może poprosić o wycofanie artykułu.
 • Lista recenzentów współpracujących z redakcją publikowana jest na stronie internetowej czasopisma.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności