Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zasady cytowania

W wypadku artykułów w języku polskim redakcja zaleca stosowanie następującego zapisu bibliograficznego (zasady odnoszące się do tekstów w języku angielskim podane są w odrębnej instrukcji):

  • książka: inicjał imienia i nazwisko autora, Tytuł, miejsce i rok wydania, ewentualnie wydanie, s.;
  • artykuł w czasopiśmie: inicjał imienia i nazwisko autora, Tytuł, „Tytuł Czasopisma” tom, rok, ewentualnie numer (tomy, zeszyty i numery zawsze cyframi arabskimi), s.;
  • artykuł w pracy zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko autora, Tytuł, w: Tytuł pracy zbiorowej, red. inicjał imienia i nazwisko redaktora/ów, miejsce i rok wydania, ewentualnie tom, s.;
  • archiwalia: nazwa archiwum, nazwa zespołu, numer sygnatury, tytuł dokumentu (cały zapis antykwą), numer karty.

W opisie bibliograficznym winno się stosować opis w języku polskim (red., wyd., tłum., t., cz., nr, z., s. oraz tamże, tenże, taż, dz. cyt.). Przy kolejnych cytowaniach należy zastosować po nazwisku zapis: dz. cyt. – w wypadku jedynej cytowanej w artykule pracy danego autora, w wypadku dwu lub więcej – skrócony zapis tytułu zakończony trzema kropkami (zapis ten powinien być możliwie krótki, ale w sposób niebudzący wątpliwości odróżniający od innych pozycji tegoż autora). W wypadku dwóch przypisów występujących bezpośrednio jeden pod drugim z odwołaniem do tej samej (tylko jednej) pozycji, w przypisie kolejnym należy zastosować zapis: tamże, s. W wypadku dwóch przypisów występujących bezpośrednio jeden pod drugim z odwołaniem do innej pozycji tego samego autora/tej samej autorki, w przypisie kolejnym należy zastosować zapis: tenże lub taż zamiast inicjału imienia i nazwiska autora/ki. Przyjmujemy następujący zapis daty: 11 V 1400 r.

Przykładowe zapisy:

  1. Manteuffel, Kultura Europy średniowiecznej, Warszawa 1974, s. 5. Przy kolejnych cytowaniach: T. Manteuffel, dz. cyt., s. 8 lub T. Manteuffel, Kultura..., s. 8 (jeśli w artykule cytowana jest więcej niż jedna praca danego autora).
  2. Kopiński, Mieszczanin Dawid Rosenfeld w dyplomatycznej i gospodarczej służbie zakonu krzyżackiego w Prusach w pierwszej połowie XV w., „Zapiski Historyczne” 56, 2001, nr 2–3, s. 41–51.
  3. Zalejko, Stereotypy w myśleniu historyków, w: Podręcznik historii – perspektywy modernizacji, red. M. Kujawska, Poznań 1994, s. 31–59.
  4. Braudel, Historia i nauki społeczne, w: tenże, Historia i trwanie, tłum. B. Geremek, Warszawa 1999, s. 46–89.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Filozoficzny II, sygn. 163, Korespondencja z dziekanem Wydziału Filozoficznego w sprawie obsadzenia katedry matematyki ze stycznia i lutego 1921 r., k. 13.

W wypadku opisu bibliograficznego w alfabecie innym niż łaciński należy stosować alfabet oryginału, nie należy dokonywać transliteracji na znaki łacińskie. Prosimy o załączenie skanów stron tytułowych cytowanych publikacji, które nie są wydane czcionką łacińską.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności