Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Instrukcja redakcyjna

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych publikują artykuły stanowiące nowy i oryginalny wkład do wiedzy w zakresie przeszłości społecznej i gospodarczej. Redakcja oczekuje od autorów wyraźnego zaznaczenia (we wstępie artykułu) charakteru tego wkładu. Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim lub angielskim. Nadesłane teksty, po wstępnej kwalifikacji, przekazywane są do oceny 2 recenzentów, opiniujących materiał w trybie podwójnej anonimowości.

Redakcja RDSG prosi o przysyłanie tekstów w postaci elektronicznej, w powszechnie stosowanym programie edytorskim (najlepiej Word).  poprzez Akademicką Platformę Czasopism:

http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/RDSG/about/submissions#onlineSubmissions 

W wyjątkowych przypadkach artykuł można nadesłać za pośrednictwem email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Teksty nie mogą przekraczać 80 tys. znaków (łącznie z przypisami i spacjami oraz zarysem, streszczeniem, bibliografią i notą o autorze/autorce) w wypadku artykułów i materiałów, 10 tys. w wypadku recenzji i sprawozdań oraz 20 tys. w wypadku artykułów recenzyjnych dotyczących kilku książek. W przypadku przekroczenia dozwolonej objętości, teksty będą zwracane autorom.

 

Tekst artykułu powinien być w pełni zanonimizowany, nie może zawierać odniesień, które umożliwiłyby recenzentowi identyfikację autora.

Należy podać/dołączyć:

 • afiliację autora (jeśli autor nie pracuje na uczelni podajemy miejscowość),
 • numer ORCID,
 • zarys treści, objętość 400–700 znaków – krótka charakterystyka zawartości artykułu
 • streszczenie (do artykułów i materiałów) w języku polskim (1000-1800 znaków),
 • słowa kluczowe – maksymalnie 5-7 słów lub fraz,
 • bibliografię zawierającą najważniejsze pozycje przywoływane w tekście. Bibliografia nie powinna zawierać źródeł.
 • krótka nota o Autorze (300-500 znaków). Obowiązkowo podajemy tu dane o podstawowym miejscu pracy oraz aktualny adres e-mail autora.
 • afiliację, numer ORCID i notkę należy podać w oddzielnym pliku.

W artykule wyodrębnić należy:

 • uwagi wstępne/wstęp (ok. 3 tys. znaków), prezentujące zdefiniowanie problemu/pytania badawczego w kontekście stanu badań nad analizowaną problematyką, informację o najważniejszych źródłach wykorzystywanych w pracy oraz zastosowanej metodzie analizy;
 • podsumowanie/zakończenie (ok. 1000 znaków), w którym autor syntetycznie wskazuje przedstawione w artykule ustalenia (opis nieznanego dotąd zjawiska, nowa interpretacja problemu, zakwestionowanie dotychczas obowiązującego przekonania etc.), a także ewentualne wynikające z nich dalsze kierunki badawcze.

Tekst nie powinien być formatowany, np. przez użycie odmiennych rodzajów czcionek, czcionki rozstrzelonej (zamiast rozstrzeleń należy stosować pogrubienia). Kursywa może być stosowana wyłącznie w opisach bibliograficznych, do zapisów tytułów. Zaznaczenia wymagają jedynie kolejne akapity. Do konstruowania tabel należy używać edytora tabel. Tabele i wykresy powinny być zawarte w odrębnym pliku, w tekście trzeba zaznaczyć, gdzie mają się znaleźć. Podobnie traktować należy wykresy i ilustracje. Redakcja zaleca, aby tabele, wykresy i ilustracje były zanalizowane w tekście.

Wszystkie cytaty winny być zaznaczone cudzysłowem. Cytaty obcojęzyczne należy podawać w polskim tłumaczeniu, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zamieszczenia oryginalnego tekstu w przypisie.

Przypisy powinny być umieszczone na dole strony, w numeracji łącznej dla całego artykułu. 

W tomach RDSG stosowane są skróty umieszczone w „Wykazie skrótów”, publikowanym na stronie internetowej czasopisma (www.ihpan.edu.pl), pozostałe skróty należy podać przy pierwszym cytowaniu w pełnej wersji, z zaznaczeniem (dalej: ), a następnie stosować podany skrót.

Artykuł może zawierać do 10 czarno-białych ilustracji (rycin, schematów etc.), o ile są one niezbędne w tekście. W merytorycznie uzasadnionych wypadkach mogą to być ilustracje kolorowe. W związku z wymogami technicznymi ilustracje kolorowe można umieszczać tylko na sąsiednich stronach, tak aby zawarły się w jednym arkuszu wydawniczym. 

Wymagania techniczne:

 • każda ilustracja musi zostać przekazana w osobnym pliku, najlepiej w formacie tiff, w rozdzielczości 300 dpi, 1:1;
 • nazwa pliku musi umożliwiać identyfikację ilustracji, np. mieć nazwę: Nazwisko autora-il-1;
 • w tekście głównym miejsce, gdzie ilustracja ma być zamieszczona, musi być opisane w komentarzu, przy czym redakcja zastrzega sobie prawo do drobnych przesunięć (o 1 czy 2 akapity);
 • autor ma obowiązek rozstrzygnąć we własnym zakresie kwestie praw autorskich do ilustracji oraz związanych z nimi opłat, informując redakcję, jeśli forma własności ma być odnotowana w tomie (konieczna formuła zapisu). Formuła „ze zbiorów autora” może dotyczyć tylko zdjęć wykonanych osobiście w miejscach, które nie mają zastrzeżonego fotografowania prywatnego.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności