Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXXX, 2019

SPIS TREŚCI/CONTENTS

ARTYKUŁY/ARTICLES

Włodzimierz Gogłoza, Islandzka gospodarka w okresie Wolnej Wspólnoty
The Icelandic Economy during the Commonwealth era


Dag Retsö, Territorial fiscal systems in Medieval Sweden

Michał Gochna, Tomasz Związek, Spatio-temporal aspects of the extraordinary tax collecting system in Greater Poland (1492–1613)


Aleksander Bołdyrew, Przemiany uzbrojenia wojska polskiego na przełomie średniowiecza i nowożytności (1454–1572) jako przejaw (r)ewolucji militarnej

Changes in the armament of the Polish Army at the turn of the Middle Ages and the Early Modern Period (1454–1572) as a sign of military (r)evolution


Adam Włodarski, Wzrost i stagnacja gospodarki chłopskiej. Przypadek starostwa chmielnickiego w XVIII w.

Growth and stagnation of peasant economy. The case of the Khmilnyk Starosty in the eighteenth century


Andrzej Pieczewski, Economic arguments in the Polish thought on peace. John Bloch’s views against the background of the Polish thought on peace


Szczepan Kozak, Aktywność zawodowa ludzi starych w Galicji w początkach XX w. Zarys statystyczny

Professional activity of the elderly in Galicia in the early twentieth century.
Statistical overview


Sabina Rejman, Próby ożywienia aktywności społeczno-politycznej mieszkańców miast w dobie autonomii galicyjskiej (na przykładzie „Mieszczanina”)

Attempts to stimulate socio-political activity in towns in the era of the autonomy of Galicia, on the example of the Mieszczanin


Łukasz Faszcza, Straty w drzewostanie lasów skarbowych na ziemiach polskich powstałe w wyniku działań wojennych oraz eksploatacji w okresie I wojny światowej

Losses in the stand of treasury forests incurred in warfare and exploitation during World War I


Tibor Tóth, Lessons from the Great Depression in Hungary. The idea of ‘Christian Agriculture’ and its limits

 


Maciej Tymiński, Zmiany zaangażowania Komitetu Warszawskiego PZPR w sprawy gospodarki i przemysłu w latach 1950–1975

Changes in the involvement of the Warsaw Committee of the Polish United Workers’ Party in economic and industrial affairs in 1950–1975


Dariusz Jarosz, W kierunku animal studies. Studia nad stosunkiem do zwierząt w XX w.

Towards animal studies. Research of the attitude towards animals in the twentieth century


Katarzyna Sierakowska, Konie i inne zwierzęta na ziemiach polskich w latach Wielkiej Wojny

Horses and other animals in the Polish lands during the Great War


Dariusz Jarosz, Obrazy okrucieństwa: wstęp do badań nad traktowaniem bydła i trzody chlewnej w Polsce Ludowej na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w.

Images of cruelty: preliminary research into the treatment of cattle and pigs in the Polish People’s Republic at the turn of the 1950s and the 1960s 


RECENZJE/REVIEWS

Radosław Poniat, Jak nie należy chwalić oświeceniowych Prus. Uwagi na marginesie książki Dariusza Łukasiewicza

Ewa Horyń, Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI–XVIII wieku na tle polszczyzny ogólnej, Kraków 2018 (Jakub Pieczara)Bartosz Ogórek, Niezatarte piętno? Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa, Kraków 2018 (Cezary Kuklo)


Zofia Trębacz, Nie tylko Palestyna. Polskie plany emigracyjne wobec Żydów 1935–1939, Warszawa 2018 (Anna Landau)

Paweł Grata, Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 1944–1950, Rzeszów 2018 (Janusz Żarnowski)

 

WSPOMNIENIE (IN MEMORIAM)

Włodzimierz Mędrzecki, Janusz Żarnowski (1932–2019)


Maciej Janowski, Jacek Kochanowicz (1946–2014) czyli jak polubiłem historię gospodarczą
SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium naukowego „Behind the Iron
Curtain”, Praga, 1–2 III 2019 r. (Damian Bębnowski)


Sprawozdanie ze szkoły letniej „Środowisko – człowiek – gospodarka”, Białystok, 2–6 IX 2019 r. (Piotr Guzowski, Piotr Łozowski)

LISTA RECENZENTÓW (LIST OF PEER REVIEWERS)

 

WYKAZ SKRÓTÓW (LIST OF ABBREVIATIONS)

 

powrot rdsg