Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXXVIII, 2017

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Anna Pomierny-Wąsińska, Zbytek zarejestrowany. O florenckich spisach kosztownych ubiorów i ozdób z lat 1343–1345

Krzysztof Boroda, Drobna szlachta w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku i jej znaczenie społeczno-gospodarcze

Sławomir Dryja, Podatki i opłaty pobierane od piwowarów krakowskich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Reforma czopowego z czasów panowania Stefana Batorego i jej wpływ na piwowarstwo krakowskie

Marzena Liedke, Piotr Guzowski, Problemy finansowe ewangelickiej Jednoty Litewskiej w pierwszej połowie XVII w. w świetle akt synodów prowincjonalnych


Piotr Miodunka, Demografi czny i gospodarczy potencjał małych miast południowej Polski od końca XVI do początku XIX wieku


Maciej Bukowski, Piotr Koryś, Cecylia Leszczyńska, Maciej Tymiński, Rozwój regionalny ziem polskich pod zaborami. Porównanie poziomu produktu brutto per capita na dzisiejszych terenach Polski na przełomie XIX i XX w. (wyniki pierwszych estymacji)

Monika Kozłowska, Rynek kredytowy w osiemnastowiecznym Białymstoku w świetle analiz ksiąg miejskich


Joanna Dzionek-Kozłowska, Kamil Kowalski, Rafał Matera, Geography Matters. Environmental Factors that Affected the “Take-Off” of Lodz

 


Elżbieta Adamczyk, Z dziejów skarbowości związków komunalnych. Skarbowość miast Polski w początkach odrodzonej państwowości (1919–1923)


Anna Landau-Czajka, Czasopisma jako źródła do badań nad społeczeństwem. Osobliwy przypadek „Małego Przeglądu”

 


Małgorzata Przeniosło, Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939

 

Lucyna Błażejczyk-Majka, Zastosowanie analizy skupień w badaniach historycznych na przykładzie występowania chorób zakaźnych w powiatach województwa poznańskiego w 1946 r.


Janina Godłów-Legiędź, O naturze zjawisk gospodarczych i pożytkach płynących z interdyscyplinarności w naukach społecznych

 

MISCELLANEA


Andrij Bezsmertnyj, Lwowskie organizacje kupieckie w okresie międzywojennym

 

WSPOMNIENIE (IN MEMORIAM)

Krzysztof Makowski, Lech Trzeciakowski (1931–2017)

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE (ARTICLE REVIEWS)

Tomasz Związek, Uwagi w związku z edycją Ksiąg celnych Korony z drugiej połowy XVI wieku, wyd. Szymon Kazusek, Kielce 2017 


RECENZJE

Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studia selektywne, red. Stefan Gąsiorowski, Kraków 2014 (Krzysztof Makowski)

Biografia pretekstowa, czyli rzecz o książce Zbigniewa Tucholskiego Profesor Antoni Xsiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw, Warszawa 2015 (Jan Kęsik)Problemy energetyczne Polski, cz. 1: Surowce, red. Anna Jarosz-Nojszewska, Wojciech Morawski, Warszawa 2016 (Paweł Grata)


Agata Zysiak, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, Kraków 2016 (Dariusz Jarosz)


SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: „Not Just Chernobyl. Ecological Dimensions of the History of Communism / Nie tylko Czarnobyl. Ekologiczne wymiary historii komunizmu” – Poznań, 21–22 IV 2016 r. (Karolina Bittner)


Komunikat z konferencji: „Mundurowi i cywile – społeczno-gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków” – Sobótka, 19–21 V 2017 r. (Patrick Starczewski)


Sprawozdanie z konferencji naukowej „W kręgu kultury PRL. Poradnictwo” – Poznań, 30 XI–2 XII 2016 r. (Ewa Martinek)


LISTA RECENZENTÓW (LIST OF PEER REVIEWERS)

 

WYKAZ SKRÓTÓW (LIST OF ABBREVIATIONS)

 

powrot rdsg