Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXXXIII (SPECJALNY), 2022

SPIS TREŚCI/CONTENTS

ARTYKUŁY/ARTICLES

Bożena Czwojdrak, Zrzeczenie się sum zastawnych w piętnastowiecznej Polsce – gest filantropii czy wyrachowania?
(Renunciation of pledged sums in fifteenth-century Poland – a gesture of philanthropy or calculation?)

 

Marius Sirutavičius, Pledges as state financing deeds in the Grand Duchy of Lithuania in the early sixteenth century


Laurynas Šedvydis, “In these times of great need”: Pledging the grand duke’s demesne in the Grand Duchy of Lithuania from 1502 to 1522Laima Bucevičiūtė, Lithuanian grand-ducal demesne pledges (from the 1500s to mid-1520s): Geographical aspects


Piotr Guzowski, Karol Łopatecki, Radosław Poniat, Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim – przykład wojny inflanckiej (1557–1570)
(The military revolution as a factor modernising the finances in the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania – the example of the Livonian War, 1557–1570)


Krzysztof Boroda, Dokumentacja skarbowo-wojskowa z czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego a rejestry poborowe województwa podlaskiego z lat 1578–1580
(Treasury and military records from the times of the Grand Duchy of Lithuania and conscription registers from the Province of Podlasie between 1578 and 1580)


Karol Łopatecki, Podatek podwodowy do połowy XVII stulecia w Koronie
(The podwoda tax to the mid-seventeenth century in the Polish Crown)


Cristian Antim Bobicescu, Kilka uwag na temat zobowiązań finansowych Mołdawii wobec Rzeczypospolitej i Imperium Osmańskiego w latach 1595–1606(1611)
(Remarks on Moldavia’s financial obligations towards the Commonwealth and the Ottoman Empire in 1595–1606[1611])


Dariusz Milewski, „Necessitas frangit legem”. Finansowanie wojsk polskich i litewskich przez Prusy Książęce w okresie wojny moskiewskiej 1609–1618
(Necessitas frangit legem. Financing of the Polish and Lithuanian armies by Ducal Prussia during the Moscow War 1609–1618)

 


Karol Żojdź, Modele karier w skarbie litewskim za panowania Zygmunta III
(Models of careers in the Lithuanian treasury under King Sigismund III)

 


Kamila Woźnica, Wydatki na żywność w budżecie domowym żołnierzy polskich i litewskich w połowie XVII wieku
(Expenditure on food in the household budget of Polish and Lithuanian soldiers in the mid-seventeenth century)


Mirosław Nagielski, Wojsko koronne suplementowe i komputowe w latach 1648–1652 w świetle rachunków skarbowo-wojskowych z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

(The Crown supplemental and comput army in 1648–1652 in the light of treasury and military sources from the Central Archives of Historical Records in Warsaw)

 


Monika Kozłowska-Szyc, Dochody starostw w Wielkopolsce i Prusach Królewskich w okresie przed i po potopie szwedzkim
(Income of starostwa in Greater Poland and Royal Prussia before and after the Swedish “deluge")

 


Stanisław Zawadzki, Dochodowość ekonomii królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim w drugiej połowie XVII wieku
(The profitability of royal economies in the Grand Duchy of Lithuania in the second half of the seventeenth century)

 


Konrad Bobiatyński, Struktura wydatków skarbu litewskiego w latach sześćdziesiątych XVII wieku w świetle rachunków skarbnego litewskiego Gabriela Karola Kimbara
(The structure of expenses of the Lithuanian treasury in the 1660s in the light of accounts of Lithuanian vice-treasurer Gabriel Karol Kimbar)

 


Zbigniew Hundert, Relikt przeszłości czy istotny stały dochód? Wpływy i rozchody z koronnych prowentów ordynaryjnych w pierwszej dekadzie rządów Jana III (1674–1683)
(Relic of the past or a substantial permanent income? Revenues and expenditures of the Crown ordinary revenues in the first decade of John III’s reign, 1674–1683)

 


Grzegorz Glabisz, Finansowanie wojny o tron polski w latach 1733–1735 z perspektywy konfederacji partykularnej województw poznańskiego i kaliskiego
(Financing of the war for the Polish throne 1733–1735 from the perspective of the particular confederation of the Poznań and Kalisz provinces)

 


Jerzy Dygdała, Pobieranie podatku pogłównego w Prusach Królewskich w latach 1717–1772
(Collection of poll tax in Royal Prussia between 1717 and 1772)

 

LISTA RECENZENTÓW TOMU SPECJALNEGO RDSG (REVIEWERS OF THE SPECIAL VOLUME)

 

WYKAZ SKRÓTÓW (LIST OF ABBREVIATIONS)

 

powrot rdsg