Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXXXII, 2021

SPIS TREŚCI/CONTENTS

ARTYKUŁY/ARTICLES

Anna Paulina Orłowska, Patrycja Szwedo-Kiełczewska, Oxen trade from the fifteenth century to the beginning of the seventeenth century and its relations with the environment and space – case study of Greater Poland

Dariusz Wojnarski, Rzemiosło i handel w Krasnymstawie. Między prosperity a kryzysem (połowa XVI–XVII wiek)
Crafts and trade in Krasnystaw. Between prosperity and crisis, mid-sixteenth century – seventeenth century


Tomasz Dywan, Transport publiczny we Lwowie w latach 1879–1914. O problematyce wdrażania nowoczesnej infrastruktury miejskiej w Galicji
Public transport in Lviv in the years 1879–1914. On the issue of developing modern urban infrastructure in Galicia


Dariusz K. Chojecki, Polscy optanci z Zagłębia Ruhry w 1924 roku. Aspekty demograficzne
Polish optants from the Ruhr region in 1924. Demographic aspects

Sławomir Dryja, Podatek akcyzowy od piwa w II Rzeczypospolitej na tle ogólnej kondycji przemysłu piwowarskiego
Excise duty on beer in the Second Polish Republic against the overall condition of the beer brewing industry


Marcin Wilk, Młodzież międzywojennego miasta w świetle prasy lokalnej. Przypadek Tarnowa
The youth of an interwar city through the lens of local press. Case study of Tarnów


Marcin Przegiętka, Niemiecko-sowiecka wymiana uchodźców wiosną 1940 r. w świetle dokumentów niemieckich władz okupacyjnych
German-Soviet refugee transfers in the spring of 1940 – through the lens of documents of the German occupation authorities


Dariusz Standerski, Maciej Tymiński, Dyrektorzy i sekretarze. Relacje kierowników przedsiębiorstw z regionalnymi władzami PZPR w okresie boomu inwestycyjnego (1971–1974)
Directors and secretaries. Relations of enterprise managers with regional structures of the Polish United Workers’ Party in the period of investment boom, 1971–1974

 


Paulina Matera, Rafał Matera, W czterdziestolecie sankcji wobec Iranu. Analiza przyczyn i skutków polityczno-gospodarczych: 1979–2019
Forty years of sanctions against Iran. Analysis of political and economic causes and effects: 1979–2019

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE/ARTICLES REVIEWS
Piotr Łozowski, Socjotopografia a pułapki ksiąg miejskich, czyli uwagi na marginesie pracy Krzysztofa Mrozowskiego Przestrzeń i obywatele Starej Warszawy od schyłku XV wieku do 1569 roku, Warszawa 2020
Social topography and the pitfalls of municipal records – side remarks on Krzysztof Mrozowski’s Przestrzeń i obywatele Starej Warszawy od schyłku XV wieku do 1569 roku, Warsaw, 2020

 


Radosław Krajniak, Urzędnicy braniewscy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do 1772 r.). Uwagi na marginesie spisów opracowanych przez Danutę Bogdan
i Jerzego Przerackiego
Braniewo town clerks in the Middle Ages and the early modern period (until 1772). Side remarks on the registries compiled by Danuta Bogdan and Jerzy Przeracki


Krzysztof A. Makowski, Żydzi w krakowskim samorządzie. O książce Hanny
Kozińskiej-Witt Politycy czy klakierzy? Żydzi w krakowskiej radzie miejskiej w XIX wieku, Kraków 2019

Jews in Kraków’s self-government. On Hanna Kozińska-Witt’s Politycy czy klakierzy? Żydzi w krakowskiej radzie miejskiej w XIX wieku, Kraków, 2019

LISTA RECENZENTÓW (LIST OF PEER REVIEWERS)

 

WYKAZ SKRÓTÓW (LIST OF ABBREVIATIONS)

 

powrot rdsg