Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXXXI, 2020

SPIS TREŚCI/CONTENTS

ARTYKUŁY/ARTICLES

Kilka myśli o mieście, historii, pamięci i narodzie (Aleksander Łupienko)
Some reflections on city, history, memory, and nation


Aleksander Łupienko, Średniowieczne zabytki w nowoczesnym kraju. Z dziejów dziewiętnastowiecznego polskiego dyskursu o architekturze
Medieval monuments in a modern country. On the history of the Polish nineteenth-century discourse on architecture


Adrianna Sznapik, Rola towarzystw kulturalno-społecznych w kultywowaniu przeszłości na przykładzie Krakowa i Warszawy – próba porównania
Contributions of cultural and social associations to cultivating the past. Case study of Kraków and Warsaw – preliminary comparison


Ewa Manikowska, Muzea przemysłowe w Krakowie i we Lwowie. Geneza i pierwszy okres działalności (1868–1914)

Industrial museums in Kraków and Lviv. Origins and first stage of operation,1868–1914

Hanna Kozińska-Witt, Tradycje postrzegania dzielnicy żydowskiej w Krakowie:
przewodniki po zabytkach miasta z drugiej połowy XIX wieku

Traditions in the perception of the Jewish quarter in Kraków: guides of urban heritage sites from the second half of the nineteenth century


Grzegorz Jawor, Małgorzata Kołacz-Chmiel, Wdowy-dysponentki gospodarstw chłopskich w późnośredniowiecznej Polsce w świetle ksiąg sądów szlacheckich i kościelnych (na przykładzie ziemi lubelskiej)


Widows-managers of peasant farms in late medieval Poland in the context of record books from noble and ecclesiastical courts – on the example of Lublin Land


Tomasz Opaliński, Chłopskie prawa do ziemi i udział chłopów w obrocie nieruchomościami w Księstwie Warszawskim w świetle akt notarialnych (na przykładzie powiatu konińskiego)


Peasant right to land and participation of peasants in property trade in the Duchy of Warsaw through the lens of notarial deeds – on the example of Konin County


Marek Pawełczak, Statistical data on international trade in British consular reports from the Sultanate of Zanzibar in the nineteenth century

 


Jacek Jędrysiak, Benefits for the Prussian army by the inhabitants of the Grand Duchy of Poznań between 1815–1844. State of research and research perspectives

 


Kamil Śmiechowski, Workers and urban reform in the Kingdom of Poland 1905–1915

 


Jerzy Łazor, „Broń dyplomatyczna pierwszej rangi”? Powstanie polsko-francuskiego Banku Śląskiego SA po I wojnie światowej

“Diplomatic weapon of the highest caliber”? Creation of the Polish-French Bank Śląski SA after World War I


Anna Landau-Czajka, Koty w społeczeństwie II Rzeczypospolitej

Cats in the society of the Second Polish Republic


Monika Piotrowska-Marchewa, Nauczycielki ludowe. Uwarunkowania pracy kobiet w publicznej oświacie powszechnej Polski międzywojennej

Female folk teachers. Working conditions of women in public mainstream education in interwar Poland

 

EDYCJA ŹRÓDŁOWA/PRIMARY SOURCE EDITION

Joanna Pisulińska, Rzecz o przyjaźni i nauce historycznej. Listy Franciszka Bujaka do Stanisława Zakrzewskiego w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
On friendship and historical sciences. Letters from Franciszek Bujak to Stanisław Zakrzewski in the collection of the Library of the National Ossolineum Institute in Wrocław

 


RECENZJE/REVIEWS

Ján Golian, Život ľudu detvianskýho. Historicko-demografi cká a kultúrna sonda do každodenného života na Podpoľaní v dlhom 19. storočí, Ružomberok 2019
(Cezary Kuklo)

Iwona Dadej, Beruf und Berufung transnational. Deutsche und polnische Akademikerinnen in der Zwischenkriegszeit, Osnabrück 2019 (Joanna Lusek)Les exilés polonais en France et la réorganisation pacifi que de l’Europe (1940–1989), red. Antoine Marès, Wojciech Prażuch, Inga Kawka, Frankfurt am Main 2017 (Aneta Nisiobęcka)


Andrzej Zawistowski, Stacja Plac Dzierżyńskiego, czyli Metro, którego Warszawa nie zobaczyła. Budowa warszawskiej kolei podziemnej w latach 50. XX wieku, Warszawa 2019 (Paweł Grata)

Anna Adamus, Krzysztof Gajewski, Ágota Lídia Ispán, Dariusz Jarosz, Csaba Kovács, Grzegorz Miernik, Ewelina Szpak, Listy do władzy 1945–1989. Studia przypadków, Warszawa 2019 (Klaudia Wakułowska-Kapcia)
SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY (REPORTS AND COMMUNIQUES)

Sprawozdanie z Seminarium im. Łucji Charewiczowej „Płeć w XX-wiecznych dyskursach eksperckich”, Warszawa, 7 XI 2019 r. (Łukasz Hajdrych)


LISTA RECENZENTÓW (LIST OF PEER REVIEWERS)

 

WYKAZ SKRÓTÓW (LIST OF ABBREVIATIONS)

 

powrot rdsg