Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXXI, 2011

ZESZYTY

SPIS TREŚCI

 
ARTYKUŁY


Jacek Kochanowicz, Anna Sosnowska, Historia gospodarcza Polski przedrozbiorowej – porzucone terytorium?


Marcin Danielewski, Korabniki, Niewody i Rybitwy z terenu Kujaw jako osady służebne związane z książęcym regale wodnym


Mateusz Rodak, Nielegalny hazard w II Rzeczypospolitej. Rekonesans badawczy


Wojciech Chudzik, Gospodarczo-finansowe aspekty działalności samorządu terytorialnego w ramach inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego (1936–1939)


Tomasz Flasiński, Czarnoksiężnik z dolarowej krainy, czyli rzecz o interpretacji źródeł


MATERIAŁY

Konrad Rzemieniecki, Struktura własności ziemskiej i jej dochodów w województwie kijowskim w 1789 r.


Jarosław Jastrzębski, Uposażenie profesora zwyczajnego polskiej państwowej szkoły akademickiej w okresie od 1 X 1923 do 31 I 1934 r.RECENZJE


Michael Mitterauer, Why Europe. The Medieval Origins of Its Special Path, tłum. G. Chapple, The University of Chicago Press, Chicago–London 2010 (Piotr Guzowski)


Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI–XVIII wieku, red. U. Augustyniak, Warszawa 2009 (Marzena Liedke)


Thomas David, Nationalisme économique et industrialisation. L’expérience des pays de l’Est (1789–1939), Genève 2009 (Jacek Kochanowicz)


Agnieszka Jagodzińska, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław 2008 (Maciej Moszyński)


Marie-Bénédicte Vincent, Serviteurs de l’Etat. Les élites administratives en Prusse de 1871 à 1933, Paris–Belin 2006 (Christian Myschor)


Bauerngesellschaften auf dem Weg in die Moderne. Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880 bis 1960, hrsg. von H. Schultz, A. Harre, Wiesbaden 2010 (Janusz Żarnowski)


Małgorzata Ruchniewicz,Wieś zachodniobiałoruska 1944–1953. Wybrane aspekty, Wrocław 2010 (Włodzimierz Mędrzecki)


Sylwia Kuźma-Markowska, Zdrowe matki, chciane dzieci. Ruch kontroli urodzeń w stanie Illinois (1923–1941), Warszawa 2009 (Katarzyna Sierakowska)


Jerzy Kochanowski, Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, Warszawa 2010 (Tadeusz Janicki)


Jerry Z. Muller, Capitalism and the Jews, Princeton 2010 (Jacek Kochanowicz)SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY


Sprawozdanie z konferencji „Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku” – Łódź, 28–29 IX 2010 (Piotr Guzowski)


Sprawozdanie z konferencji „Upieniężnienie – kiedy moneta staje się pieniądzem” – Nowa Sól 25–26 XI 2010 (Piotr Guzowski)


Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą – na drodze do ożywienia badań nad gospodarką i społeczeństwem (Elżbieta Kościk)

 

WYKAZ SKRÓTÓW (LIST OF ABBREVIATIONS)

 

 

powrot rdsg