Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXXV, 2015

ZESZYTY

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

JACEK KOCHANOWICZ, IN MEMORIAM

Jacek Kochanowicz, Ucieczka w historię. Ego Lecture na Wydziale Historycznym Central European University 5 VI 2014 r.


Cecylia Leszczyńska, Jacek Kochanowicz – profesor Uniwersytetu Warszawskiego


Anna Sosnowska, Kochanowicz, Kula, zacofanie. O badaniach wschodnioeuropejskiej peryferii


Maciej Tymiński, Piotr Koryś, Ucieczka od zacofania? Polska transformacja jako projekt modernizacyjnyBibliografia prac prof. Jacka Kochanowicza (1971–2015) (oprac. Jacek Kochanowicz, Joanna Wawrzyniak)

 

CZĘŚĆ II


Bartosz Ogórek, Galicia’s escape from the Malthusian trap. A long and short-term analysis of demographic response to the economic conditions in the population of Galicia 1819–1913

Piotr Koryś, Maciej Tymiński, Struktura zawodowa ziem polskich na przełomie XIX i XX w.


Alicja Zawistowska, Rozbieżność struktury wykształcenia kobiet i mężczyzn w PRL. Pomiędzy polityką państwa a indywidualnymi wyborami edukacyjnymiMISCELLANEA


Olga Miriam Przybyłowicz, Rachunki prepozyta klasztoru św. Ducha de Saxia w Krakowie Macieja Regiomontanusa z lat 1570–1591. Świat ludzi i rzeczy


Natalia Biłous, Służby miejskie na ratuszu w miastach Wołynia w XVI–XVII w.


Paweł Niziołek, Geneza kryzysu monetarnego w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII w. w opinii szlachty województwa krakowskiego


Konrad Rzemieniecki, Struktura i wielkość gospodarstw rodzinnych staroobrzędowców w powiecie żytomierskim (w guberni wołyńskiej), w końcu XVIII w.
 

POLEMIKA


Rafał Matera, Kilka uwag na temat miejsca badań ilościowych w polskiej historii gospodarczej. Stan i perspektywy


Piotr Guzowski, Radosław Poniat, „Że zaś w wieku cyfr cyframi tylko poprzeć można twierdzenie...” – raz jeszcze o kondycji polskich badań nad historią gospodarczą

ARTYKUŁ RECENZYJNY

Maria Starnawska, Pan Samochodzik i manowce interdyscyplinarności. Refl eksje na temat badań interdyscyplinarnych i kryteriów oceny parametrycznej czasopism na marginesie publikacji Łukasza Żurka o zakonach rycerskich

RECENZJE

Edyta Majcher-Ociesa, Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 1918–1939, Kielce 2013 (Paweł Grata)


Wojciech Musiał, Modernizacja Polski. Polityki rządowe w latach 1918–2004, Toruń 2013 (Janusz Żarnowski)


Włodzimierz Cieciura, Muzułmanie chińscy. Historia – religia – tożsamość,
Warszawa 2014 (Tomasz Flasiński)

 

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Sprawozdanie z katowickiej konferencji naukowej w 149. rocznicę uzyskania praw miejskich „Katowice w II Rzeczypospolitej” – Katowice, 9–10 IX 2014 (Beata Nycz)

 

NOTKI O AUTORACHWYKAZ SKRÓTÓW

 

 

powrot rdsg