Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXIX, 2009

ZESZYTY

SPIS TREŚCI

 
BRONISŁAW GEREMEK 6 III 1932–13 VII 2008 (Halina Manikowska)


ARTYKUŁY

Anna Obara, Recepcja poglądów ekonomicznych Zachodu w Polsce do przełomu XIII i XIV w. – stan badań

Aleksander Bołdyrew, Hodowla i handel końmi w Polsce XVI w.


Anna Miesiąc-Stępińska, Konrad Rzemieniecki, Greckokatolicka rodzina chłopska w ziemi chełmskiej w końcu XVIII w.

Jędrzej Chumiński, Członkowie PZPR w polskich zakładach przemysłowych w latach 1949–1956|

Dariusz Grala, Problem odtwarzania sektora prywatnego w koncepcjach reform gospodarczych w Polsce w 1989 r.

Michał Łuczewski, Chłop polski w teorii i praktyce


Janusz Żarnowski, Historia społeczna: 20 lat po przełomie


MATERIAŁY

Bartosz Drzewiecki, Katarzyna Pękacka-Falkowska, Toruńska ustawa aptekarska z 1623 r.

Szymon Kazusek, W sprawie sprzedaży szlacheckiego zboża w Gdańsku w połowie XVIII w. (na przykładzie korespondencji Zachariasza Kulikiewicza, szypra księcia Pawła Karola Sanguszki z 1741 r.)

Artur Czuchryta, Materiały do dziejów gospodarczych w latach 1918–1939 w państwowym archiwum obwodu wołyńskiego w Łucku


RECENZJE

W odpowiedzi Halinie Manikowskiej (Krzysztof Kaczmarek)


Sprostowanie do odpowiedzi Krzysztofa Kaczmarka (Halina Manikowska)


Pomiędzy tą i tamtą stroną: Agnieszka Jagodzińska, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku oraz Helena Datner, Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku (Dorota Zamojska)

Życie codzienne w czasie I wojny światowej: Maureen Healy, Vienna and the Fall of the Habsburg Empire. Total War and Everyday Life in World War I oraz Roger Chickering, The Great War and Urban Life in Germany. Freiburg, 19141918 (Katarzyna Sierakowska)

Krzysztof Kosiński, Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka – obyczaje – szara strefa – patologie (Joanna Wawrzyniak)

Zbigniew Wiktor, Chiny na drodze socjalistycznej modernizacji (Tomasz Flasiński)


WYKAZ SKRÓTÓW

 

powrot rdsg