Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXVI, 2006

ZESZYTY

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Piotr Guzowski, Warunki gospodarowania chłopów w Małopolsce i na Rusi Czerwonej w pierwszej połowie XV w. w świetle dokumentów lokacyjnych

 
Jarosław Suproniuk, Policja miejska i przepisy policyjne w Polsce XIII–XVI w.

 

Karolina Stojek-Sawicka, Znaczenie ekonomiczne i organizacyjne klasztorów katolickich w życiu i działalności rodu Radziwiłłów nieświeskich w XVIII w.

 
Stanisław Stępień, Kształtowanie się warstwy inteligenckiej w warunkach braku własnego państwa. Ukraińska inteligencja w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939


MATERIAŁY

Witold Kula, Dochód społeczny ziem polskich w XVIII w., oprac. Jacek Kochanowicz


ARTYKUŁY RECENZYJNE

Mikołaj Szołtysek, Na zachodzie bez zmian – uwagi na marginesie pracy Mary S. Hartman,
The Household and the Making of History. A Subversive View of the Western Past


RECENZJE

Histoire de l’Europe urbaine, t. I: De l’Antiquité au XVIIIe siècle. Genèse des villes européennes, t. II : De l’Ancien Régime à nos jours. Expansion et limite d’un modèle (Cezary Kuklo)


Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym (Halina Manikowska)Ulrich Reuling, Daniel Stracke, Quedlinburg (Marek Słoń)Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania
(Halina Manikowska)


Ecrire, compter, mesurer. Vers une histoire des rationalités pratiques
(Andrzej Wyczański)


Michał Kopczyński, Wielka transformacja. Badania nad uwarstwieniem społecznym i standardem życia w Królestwie Polskim 1866–1913 w świetle pomiarów antropometrycznych poborowych (Cecylia Leszczyńska)

Emily S. Rosenberg, Financial Missionaries to the World. The Politics and Culture of Dollar Diplomacy, 1900–1930 (Juliusz Jabłecki)


Henryk Szlajfer, Droga na skróty. Nacjonalizm gospodarczy w Ameryce Łacińskiej i Europie Środkowo-Wschodniej w epoce pierwszej globalizacji (Jacek Kochanowicz)


Andrzej Gawryszewski, Ludność Polski w XX wieku (Janusz Żarnowski)Oleksandr Rublow, Zachidnoukrajinśka intelihencija u zahalnonacionalnych politycznych ta kulturnych procesach (1914–1939) (Włodzimierz Mędrzecki)


Grzegorz Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948 (Olga Linkiewicz)


Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii
(Marek Mrówczyński)WYKAZ SKRÓTÓW 

 

powrot rdsg