Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXV, 2005

ZESZYTY

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY (ARTICLES)

Metodologia i Historiografia

Ewa Domańska, O zwrocie ku rzeczom we współczesnej humanistyce (Ku historii nieantropocentrycznej)


Mikołaj Szołtysek, Rozrodczość w perspektywie ekonomicznej i demografia przeszłości

E. Igor Mineo, Szlachta średniowieczna w historiografii niemieckiej (i nie tylko) [Di alcuni usi della nobiltà medievale]

Witold Molik, Kształtowanie się samowiedzy inteligencji polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim w drugiej połowie XIX i na początku XX w.

 

 

BADANIA I MATERIAŁY

Handel i Pieniądz

Grzegorz Myśliwski, Związki gospodarcze Wrocławia z miastami południowych Niemiec i Szwajcarii (XIII–XV w.)


Cecylia Leszczyńska, Łucja Lisiecka, Rynek pod kontrolą – stopy procentowe w II Rzeczypospolitej


Zdzisława Szymańska-Chlebowska, Aktywność zawodowa sfer kupieckich Wielkopolski w dwudziestoleciu międzywojennym


Dariusz Jarosz, Maria Pasztor, Z badań nad stosunkiem władz Polski Ludowej do niedoborów mięsa

 RECENZJE

Jacek Adamczyk, Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu (Janusz Sztetyłło)


Sławomir Witkowski, Własność ziemska w kasztelanii bytomskiej w średniowieczu (Tomasz Jurek)


Waldemar P. Könighaus, Die Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien von ihrer Gründung bis zum Ende des 15. Jahrhunderts (Michał Kaczmarek)


Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508
(Krzysztof Boroda)


Domestic Service and the Formation of European Identity: Understanding the Globalization of Domestic Work, 16th-21st Centuries (Radosław Poniat)


Krzysztof A. Makowski, Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym (Barbara Holzer)


Małgorzata Mazurek, Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych (Maciej Tymiński)


WYKAZ SKRÓTÓW

 

powrot rdsg